Obchodní podmínky "Affiliate programu"

 1. 1. Verze: 2.0
 2. 2. Platnost od: 1.6.2014
 3. 3. Úvodní ustanovení
  1. 1. Tyto Obchodní podmínky „Affiliate programu“ (dále jen „Obchodní podmínky“) stanovují pravidla pro využívání systému provizních kódů, boxů a bannerů a upravují vzájemné vztahy mezi Provozovatelem a Partnerem.
  2. 2. Provozovatelem je společnost Commerce Media s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1452/54, Praha 9, 190 00, IČ 01648454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209764.
  3. 3. Partnerem se stává každá podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zaregistruje do „Affiliate programu“ na portálu www.emailkampane.cz v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
  4. 4. Registrace Partnera proběhne na základě vyplnění a odeslání registračního formuláře „Affiliate programu“ na webových stránkách Provozovatele www.emailkampane.cz. Partner vyplněním a odesláním registračního formuláře stvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat, dále potvrzuje, že je zcela způsobilý k právním úkonům dle legislativy ČR a EU.
  5. 5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře „Affiliate programu“ Partner a Provozovatel uzavírají smluvní vztah definovaný těmito Obchodními podmínkami.
 4. 4. "Princip Affiliate programu"
  1. 1. Principem „Affiliate programu“ je spolupráce mezi Partnerem a Provozovatelem spočívající ve zprostředkovatelské činnosti, kdy Partner nabízí služby Provozovatele koncovým zákazníkům - třetím osobám. Za úspěšně zrealizovanou obchodní příležitost, jejíž definice je uvedena v čl. 5. těchto Obchodních podmínek, náleží Partnerovi provize.
  2. 2. K získání obchodní příležitosti je Partner oprávněn zejména:
   1. (a) Využít podpůrné marketingové materiály dodané Provozovatelem (např. reklamní bannery, letáky apod.) v souladu s podmínkami jejich použití uvedenými níže.
   2. (b) Umístit bannery na svoje webové stránky.
   3. (c) Oslovit nové potenciální zákazníky přímo, nebo využít jiný legální způsob nabídky, který není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.
  3. 3. Partner se zavazuje, že při získávání obchodních příležitostí zejména:
   1. (a) Nezneužije žádné obchodní informace.
   2. (b) Nebude využívat nelegální způsoby oslovení a získávání zákazníků.
   3. (c) Nebude používat žádnou zakázanou, urážlivou, sexuálně explicitní, genderově, rasově, nábožensky nebo politicky nekorektní reklamu, nebo reklamu poškozující Provozovatele.
   4. (d) V případě umístění bannerů Provozovatele na webové stránky Partnera se Partner zavazuje, že použité stránky neobsahují materiál, který je v rozporu se zákony České republiky, či materiál, který by poškozoval dobré jméno a pověst Provozovatele, např. sexuálně explicitní obsah.
   5. (e) Nebude svou reklamní a obchodní činností konkurovat Provozovateli.
  4. 4. Partner se výslovně zavazuje neumístit odkaz nebo banner směřující na stránky Provozovatele na „odkazové farmy“, kterými se rozumí takové webové portály, které se zabývají hromadným šířením reklamy. V případě porušení tohoto ustanovení bere Partner na vědomí, že nemá ani při úspěšně zrealizované obchodní činnosti související s umístěním odkazu nebo banneru na tyto webové portály nárok na provizi a dále se zavazuje uhradit Provozovateli všechny škody a ušlý zisk způsobený zabanováním (zablokováním) jeho webových stránek ze strany vyhledávačů a to včetně ušlého zisku.
  5. 5. Provozovatel nenese žádnou právní či jinou odpovědnost za obsah webových stránek Partnera ani za žádné úkony spojené s obchodní činností Partnera.
 5. 5. Výše provize a její vyplácení
  1. 1. Partnerovi vzniká nárok na provizi v případě úspěšně zrealizované obchodní činnosti, jíž se rozumí situace, kdy koncový zákazník - třetí osoba, který navštíví stránky Provozovatele v důsledku prokazatelného přičinění Partnera, jak je příkladmo uvedeno v čl. 4. odst. 2 těchto Obchodních podmínek, objedná zboží nebo služby Provozovatele a řádně je zaplatí. Zbožím a službami uvedenými v předchozí větě tohoto článku Obchodních podmínek se rozumí ty, které jsou na webových stránkách Provozovatele www.emailkampane.cz uvedeny v sekci „Ceník“ pod názvem „Paušální účet“ a „Kreditový účet“. Pokud koncový zákazník – třetí osoba- odstoupí ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření jeho smlouvy s Provozovatelem od této smlouvy, nebo jinak stornuje objednávku, je provize Partnerovi z jeho konta opět odečtena.
  2. 2. Výše provize Partnera je stanovena na částku ve výši 20 ℅ z ceny služby nebo zboží (Paušální účet, Kreditový účet) bez DPH a dopravného, které si objednal a zaplatil koncový zákazník – třetí osoba - jak je tato cena uvedena na webových stránkách Partnera. Jiná výše provize je možná na základě dohody Provozovatele a Partnera.
  3. 3. Nárok na provizi nevznikne Partnerovi v případě, kdy koncový zákazník objedná a zaplatí zboží nebo služby za jinou cenu než tu, která je uvedena v sekci „Ceník“ na webových stránkách Provozovatele pod názvem „Paušální účet“ a „Kreditový účet“.
  4. 4. Aktuální výše provize bude vždy uvedena v účtu Partnera v administraci provizního systému, který je dostupný po přihlášení do tohoto účtu.
  5. 5. Provozovatel vyplatí provizi do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti Partnera za předpokladu, že výše jeho provize bude činit částku ve výši minimálně 1.000,- Kč. Provozovatel má dále možnost vyplatit Partnerovi jakoukoli výši provize kdykoli na základě vlastního uvážení. Provize je Partnerovi zaslána bezhotovostně na základě zaslané faktury se splatnosti nejméně 30 dnů na bankovní účet, který uvedl při své registraci do „Affiliate programu“.
  6. 6. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi v případě, že partner porušil některé z ujednání Obchodních podmínek.
 6. 6. Ukončení spolupráce a ostatní ujednání
  1. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. 2. Provozovatel i Partner mají nárok kdykoliv spolupráci ukončit a to bez udání důvodu.
  3. 3. Provozovatel má nárok kdykoliv pozměnit Obchodní podmínky a výši provize. Nové znění Obchodních podmínek se zavazuje zveřejnit na webových stránkách www.emailkampane.cz minimálně 14 dnů před jejich plánovanou účinností a dále i v Administraci provizního systému.
Commerce Media s.r.o.